ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN COMPETENTIEPROFIELEN.nl B.V.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van COMPETENTIEPROFIELEN.nl (hierna: COMPETENTIEPROFIELEN.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30267040 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.competentieprofielen.nl.

1.2 Het door de klant accepteren van deze algemene voorwaarden houdt in dat deze de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere over-eenkomsten ten behoeve van COMPETENTIEPROFIELEN.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door COMPETENTIEPROFIELEN.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Overeenkomsten

2.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de aanmelding van de afnemer door COMPETENTIEPROFIELEN.nl. COMPETENTIEPROFIELEN.nl is gerechtigd aanmeldingen van afnemers te weigeren dan wel bepaalde nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt COMPETENTIEPROFIELEN.nl dit aan de aanmeldende partij mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

2.2 COMPETENTIEPROFIELEN.nl behoud zich te allen tijde het recht voor haar dienstverlening te beëindigen. Behoudens het gestelde in artikel 5.3 garandeert COMPETENTIEPROFIELEN.nl bij eventuele opheffing van de website alle leden een lidmaatschap van minimaal 1 jaar. Dat gezegd hebbenden, wordt er geen contributie gerestitueerd bij eventuele opheffing van de website.
Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden z.s.m. na ontvangst van de factuur, waarbij COMPETENTIEPROFIELEN.nl toegang tot de website afhankelijk stelt van de ontvangst van de eenmalige betaling.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van COMPETENTIEPROFIELEN.nl.

3.4 Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is, is COMPETENTIEPROFIELEN.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 COMPETENTIEPROFIELEN.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor het abonnement op de website stijgen in de periode tussen de aanmelding en de uitvoering daarvan, is de afnemer gerechtigd de aanmelding te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door COMPETENTIEPROFIELEN.nl.
Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan COMPETENTIEPROFIELEN.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door COMPETENTIEPROFIELEN.nl geleverde producten dienen geheel en onvoorwaardelijk door de afnemers te worden gerespecteerd.

5.2Ongeoorloofd gebruik van geleverde competentieprofielen (waaronder (her-)gebruik zonder betaling) vormt inbreuk op de aan COMPETENTIEPROFIELEN.nl toekomende auteursrechten.

5.3Alle woord- en beeldmerken op de site zijn eigendom van COMPETENTIEPROFIELEN.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van COMPETENTIEPROFIELEN.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

5.4Het is niet toegestaan de site te framen. COMPETENTIEPROFIELEN.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie, profielen en instrumenten aan afnemers van COMPETENTIEPROFIELEN.nl. COMPETENTIEPROFIELEN.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. COMPETENTIEPROFIELEN.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie, profielen of instrumenten of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. COMPETENTIEPROFIELEN.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.


Artikel 7. Diversen

7.1
Wanneer door COMPETENTIEPROFIELEN.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemers kunnen nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat COMPETENTIEPROFIELEN.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met COMPETENTIEPROFIELEN.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zullen de voorwaarden voor het overige onverkort in stand en toepasselijk blijven.
Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem.