Instrumenten

Competentielijst 
Lijst met vaardigheden gebruikt in deze website, definities van de gebruikte vaardigheden

Onze visie op competentiemanagement 
Hoe wij tegen competentiemanagement aankijken

Succes- en faalfactoren 
Belangrijke aandachtspunten bij de invoering van competentiemanagement

Begrippenlijst competentiemanagement 
Definities van belangrijke in competentiemanagement gebruikte begrippen

Checklist plan van aanpak competentiemanagement 
Checklist met de opbouw en inhoud van een plan van aanpak competentiemanagement

Evaluatie competentiemanagement 
Belangrijke criteria voor het evalueren van de resultaten van competentiemanagement

Tips bij het gebruik van de voorbeeldprofielen 
Praktische tips bij het gebruik van de profielen van deze website

Tips bij het gebruik voorbeelden voor management 
Praktische tips bij het gebruik van de voorbeelden voor managementprofielen

Wat is een competentieprofiel 
Korte omschrijving van de vormgeving, opbouw en inhoud van de competentieprofielen in deze website

Het zelf formuleren van competentieprofielen 
Richtlijnen bij het zelf opstellen en aanpassen van competentieprofielen

Handleiding functioneringsgesprek 
Handleiding voor de voorbereiding door medewerker en leidinggevende, verslaglegging en opslag van het verslag

Technieken voor een effectief gesprek 
Effectieve vragen, STAR methodiek van competentiegerichte gespreksvoering, geven van feedback, ontvangen van feedback

Lijst gedragsankers 
Operationalisaties van gedragscriteria t.b.v. het functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek 
Resultaatgerichte en competentiegerichte evaluatie functioneren, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), evaluatie ARBO en ondersteuning door leidingevende